^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Testületi ülés jegyzőkönyve

Betűméret növelése

A jegyzőkönyv PDF formátumban IDE kattintva tölthető le. (250kB)

19/2011. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója, Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné főmunkatárs, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.


Az ülés előtt kiadott írásos anyag az alábbiakban ismerhető meg:
Előterjesztés - Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.
Hatásvizsgálat az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez.
Indoklás az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzat rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez.
Szociális étkeztetés díjai
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./……. (……..) sz. önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához.  
 
Előterjesztés - A tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.
Hatásvizsgálat a tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez.
Indokolás a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezethez.
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./……. (……..) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról.
Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi bevételi előirányzat teljesítése. (1.sz. melléklet)
Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi kiadási előirányzat teljesítése. (2. sz. melléklet)
Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi működési kiadási előirányzat teljesítése. (3. sz. melléklet)
Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat teljesítése. (3_1. sz. melléklete)
Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése. (4. sz. melléklet)
Kardoskút Község Polgármesteri Hivatalának 2011. III. negyedévi működési kiadási előirányzat teljesítése. (5. sz. melléklet)
Kardoskút Község Önkormányzata létszámkeretének 2011. III. negyedévi teljesítése. (6. sz. melléklet)
 Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzat teljesítése tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. (7. sz. melléklet)


Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni úgy, hogy első napirendi pontként szereplő „Az ivóvíz szolgáltatás ellátásának helyzetéről tájékoztató jelentés.” a következő testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A változtatás oka, hogy tévedésből a napirendi pont előterjesztésére való felkérés elkészült, de nem történt meg a postázása. Szóbeli előterjesztést nem vállalt az előadó az idő rövidsége miatt, ezért a következő ülésen történik az előterjesztés.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal - egyhangúan elfogadta – az alábbiak szerint:

Tárgy:

Előadó:

 

 
1., Beszámoló jelentés Kardoskút Község                      Ramasz Imre

Önkormányzata 2011. évi költségvetésének                  polgármester

III. negyedévi teljesítéséről.                                      dr. Mészáros Erzsébet jegyző

 

2., Bejelentések

 

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről szólok.

Lejárt határidejű határozatok:

  • 147/2011. (VIII. 25.) sz. és a 190/2011. (IX. 29.) sz. KT. határozat, melyekben közterületek elnevezéséről döntöttünk, de a szeptember 30-i határidőig nem történt meg a Földhivatalhoz való felterjesztése, a változások átvezetésére. Erre határidő módosítást kérek november 30-i határidőre. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

204/2011. (X. 27.) sz.   Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a 147/2011. (VIII. 25.) sz. KT. határozatban és a 190/2011. (IX. 29.) sz. KT. határozatban szereplő közutak elnevezésének a földhivatali nyilvántartáson történő átvezettetését 2011. november 30-ig tegye meg.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 30.

 

  • 151/2011. (VIII. 25.) sz. KT. határozatban az október 23-i nemzeti ünnep megtartásáról döntött a képviselő-testület. Az ünnepség a határozatban foglaltak szerint lezajlott.
  • 186/2011. (IX. 29.) sz. KT. határozatban a Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programját fogadta el a Képviselő-testület. A dokumentumok elküldésre kerültek, hiánypótlásra is sor került. A határozat végrehajtásra került.
  • 187/2011. (IX. 29.) sz. KT. határozatban a jegyzőt megbízta a testület, hogy készítse el az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a meghatározott szempontok alapján. A rendelet-tervezet elkészült, a bejelentések keretében visszatérünk az elfogadására.
  • 189/2011. (IX. 29.) sz. KT. határozatban a képviselő-testület az Orosháza Város Önkormányzatával kötött Közoktatási megállapodás mellékletét képező Finanszírozási szerződésben foglalt szempontok alapján történt elszámolás tényadatait fogadta el. A túlfinanszírozási összeget kértük visszautalni számlánkra. A határozatot megküldtem Orosháza Polgármesterének is, de még a pénz nem érkezett meg.
  • 192/2011. (IX. 29.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény Szülői Szervezetének SzüNeT rendezvénye megtartását 50 ezer forinttal támogatta. A végrehajtásra nem került sor, mert a rossz időre hivatkozva jövő és tavaszán kerül megrendezésre. Nem tudtuk a szerződést megkötni, az elszámolás fizikai képtelensége miatt. Adjanak be új kérelmet és bízunk abban, hogy a mostani döntésre tekintettel akkor is támogatja a testület a rendezvényt.

 

Az elmúlt időszakban a két testületi ülés között történt események:

2011. október 26-án Békéscsabán a Békés Megyei Vízművek Zrt. soron kívüli közgyűlésén vettem részt. Eszközhasználati szabályzat módosítása volt a napirend tárgya. Egyhangúan elfogadásra került az előterjesztés.

Második napirendi pontként a díjképzési szabályzat elfogadására került sor. Alapvetően változatlanok maradtak, érvényesül a szolidaritási költség.  A továbbiakban az ivóvízjavító-programról esett szó. Tájékoztatásként hangzott el, majd írásban is megkapjuk, 2012. évi díjkiajánlás elkészült, a november 24-i soros ülésünkön döntünk róla.

A lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont eseményeiről szóló beszámolóval kapcsolatban, ha kérdésetek van, tegyétek fel.  Amennyiben nincs, akkor kérem, kézfeltartással szavazzatok az elfogadásáról.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

205/2011. (X. 27.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2011. (VIII. 25.), 151/2011. (VIII. 25.), 186/2011. (IX. 29.) 187/2011. (IX. 29.), 189/2011. (IX. 29.), 190/2011. (IX. 29.), 192/2011. (IX. 29.) sz. KT sz. lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.


  1. napirendi pont: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III.negyedévi teljesítéséről.

Előadó: Ramasz Imre polgármester, dr. Mészáros Erzsébet jegyző

 

Ramasz Imre: Az írásos beszámoló kiadásra került. A táblázatokban az eredeti kiadási előirányzat szerepel a módosított előirányzathoz a %-os teljesítés. Szóbeli kiegészítésként el szeretném mondani, hogy bevételi előirányzat lemaradás mutatkozik. Ennek oka, hogy az elkövetkezendő időszakban kerül sor kiszámlázásra. Az iparűzési adó 88 %-os, a teljesítés elmaradást mutat, még 3-4 % bevétel fog jelentkezni. A lemaradás oka, hogy vissza kellett utalni a túlfizetéseket. A tényleges összeg valójában befolyt. A decemberi feltöltéskor jelentkezhet még jelentősebb bevétel, bár kicsi az esély a feltöltésre. A 2012. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. A bevétel 90 %-os teljesítése nem rossz. Kiadási előirányzatoknál a bérek, járulékok jól tervezhetőek. Kiadás 53 %-os teljesítést mutat, eltér az időarányostól, több fejlesztés van, ami ezután kerül kifizetésre. Működési kiadás nem jelentős elmaradást mutat. A 4. sz. melléklet – nyert pályázat – késői idő miatt nem lehetett elkezdeni a kivitelezést. Tervek, engedélyek kapcsán lesz kiadás. A Békés Megyei Vízművek Zrt. megvalósította a víztorony belső rekonstrukcióját, a számla még nem érkezett meg. Fejlesztési kiadások a parkoló építése 7 %-os a felhasználás, a későbbiekben ejtek szót a támogatásokról. A településrendezési terv költségei nem 2011-ben fog megtörténni, elhúzódik. Járdák építése folyamatban van. Visszafogott volt a lakáshoz jutási és a munkáltatói lakástámogatás. A tervezett összeg felhasználása nem fog megtörténni. Kötelező a Polgármesteri Hivatal előirányzatáról is számot adni, 57 %-os a teljesítés. A létszámról szól a 6. sz. melléklet. Összességében normális a működés, pénzügyi gondjaink nincsenek és reméljük nem is  lesz. Jelentős összeget lekötött formában kamatoztatunk.

 

Mórocz Lajos: A pótlékok és bírságok 200 %-os teljesítéséért dicséret. Mennyi kintlévőség van még a bírságból.

 

Tóth Józsefné: 550 ezer forintot tesznek ki a most kiküldött felszólítások. Ezek mind behajtásra átjelentett bírság megfizetésére vonatkoznak.

 

Ramasz Imre: Ezen bírságok egy része nem a mienk, csak közreműködőek vagyunk a behajtásban.

 

Tóth Józsefné: Körülbelül 200 ezer forint ebből a miénk.

 

Ramasz Imre: Javaslom a beszámoló elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

206/2011. (X. 27.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről” szóló beszámolót elfogadta.

 

B e j e l e n t é s e k:

dr. Mészáros Erzsébet: A tanyagondnoki szolgálat kapcsán önkormányzati rendeletet kell alkotni. A rendelet és a szakmai program tartalma között átfedés van. Többször átbeszéltük már, írásban is megküldtem indokolással és előzetes hatástanulmánnyal.

 

Ramasz Imre: Kérdés nem merült fel, szavazásra kerül sor. Javasolja rendeletté emelni a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet- tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta a  tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezetet.

 

Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról rendeletté emelkedett.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletünk módosítása vált szükségessé a lakásfenntartási támogatások és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos módosítások miatt. Az előző testületi ülésen már tárgyaltunk erről, az ott elhangzott javaslatok kerültek be a tervezetbe.

 

Pusztai Ádám: A 2. §. (6) bekezdésben szereplő összeg helyett javasolnám 5 ezer forint alatt 2 ezer forint, 5 ezer forint felett 1 ezer forint kiegészítést, hogy igazságosabb legyen a támogatás.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Az elmúlt testületi ülésen a képviselők által kialakított javaslat került a tervezetbe. Teljesen igazságossá nem tehető.

 

Pusztai Ádám: Szociális étkeztetéssel kapcsolatban, ha valaki igényelne ebédet, de túllépi a támogatási jogosultságot, javasolom, hogy akkor is a kiszállítást vállaljuk fel.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A tanyagondnoki szolgálat keretében kötelező feladat.

 

Ramasz Imre: Egyfajta differenciálás beépült a rendelet-tervezetbe, de sajnos vannak ilyen igazságtalanságok, de jogszerű. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, szavazzunk a rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadásáról.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosításáról                  szóló rendelet-tervezetet.

 

Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének    11/2011. (….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A szociális étkeztetés is csak működési engedéllyel végezhető, de kötelezően ellátandó feladat. A szakmai program elkészült, külön SzMSz nem szükséges, a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ébe fog beépülni. Szociális segítőre van szükség, de a polgármester 5 évre felmentést adhat a feladat ellátását vállaló személynek.  A tervezet 1. sz. melléklet néven szerepel, de javasolom, hogy függelék legyen, a jövőbeni könnyebb kezelhetőség érdekében.

 

Ramasz Imre: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

207/2011. (X. 27.) sz.   Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés szakmai programját jóváhagyja. A működési engedély iránti kérelem benyújtására felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 15.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Tájékoztatta a képviselőket a Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételeiről. A 6/2011. (VII. 01.) sz. önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lépett hatályba, ami törvénysértő. A hatályba lépés időpontját úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő maradjon a felkészülésre.

A másik törvényességi észrevétel arra vonatkozott, hogy az Ügyrendi Bizottság 2011. augusztus 25-i üléséről készült jegyzőkönyvből kimaradt a 11/2011. (VIII. 25). sz. ÜB. határozat elfogadásának szavazati aránya.

Mindkét észrevétel intézkedést nem igénylő, jövőre vonatkozó észrevétel.

 

Ramasz Imre: Dr. Kodacz Emese fogorvos megkeresett, hogy a fogászati rendelési időt módosítani kívánja. Eddig hétfő délelőtt és szerda délután rendelt. Kérése, hogy szerdán 10,30 órától 18,30 óráig lehessen a rendelési idő. Az idő nem csökken, csupán egy napra korlátozódik. Véleményem szerint a kérelem teljesíthető.

Aki egyetért a kérelem elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

208/2011. (X. 27.) sz.   Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kodacz Emese fogorvos részére a rendelési időt szerda 10,30 órától 18,30 óráig engedélyezi. Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a működési engedély módosítása ügyében járjon el.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 15.

 

Ramasz Imre: Egy hete soron kívüli testületi ülésen tárgyaltunk a Petőfi utcai parkoló költségeinek csökkentéséről. Két kivitelezői ajánlattevőt hívtam tárgyalásra. A Wiener Center nem jelent meg, közölték, hogy tartják az árajánlatban közölt összeget. A Duna Aszfalt Kft megjelent, érdemi módosítást nem fogadott el. Alternatív ajánlatot a gyeprácsos kivitelezésre tett, de a mai levelükben beigazolódott, hogy az sem olcsóbb, sőt 300 ezer forinttal magasabb költséget jelentene. Jelentős engedményt nem tudtam elérni, csupán 160 ezer forintot, így éppen alácsúszott a 7,5 millió forintos összeghatárnak, melyet a Képviselő-testület meghatározott. Javasolom, hogy ezt az írásos ajánlatot fogadjuk el, melynek érvényességét 2012. április 30-ig garantálja a kivitelező, a közelgő hideg időjárás miatt. A testületi döntés alapján megrendeljem, vagy ne? A meteorológiai előrejelzés november 25-ig fagyot nem jelez. A műszaki ellenőr szerint útépítésre ez az idő megfelelő. Csapadékot sem jelez az előrejelzés.

 

Mórocz Lajos: Jó lenne, ha november 30-ig meg tudnák csinálni.

 

Varga Pál: Javasolnám, hogy még az idén történjen meg a kivitelezés.

 

Ramasz Imre: Ennek megfelelően a megrendelést leadom a tárgyalások során kialakult 7.062.488,-Ft-os kivitelezési összegre, 2011. november 30-i befejezési határidővel. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:

 

209/2011. (X. 27.) sz.   Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a Petőfi utcai út-és parkoló építésre 7.062.488,- Ft kivitelezési költség és 2011. november 30-i befejezési határidő figyelembe vételével kösse meg a Duna Aszfalt Kft-vel a vállalkozási szerződést.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 10.

 

Ramasz Imre: Bejelentem a Képviselő-testületnek, hogy november 5-től-11-ig 6 munkanap szabadságot kívánok igénybe venni.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.

 

Ramasz Imre: Több napirendi pont és bejelentés nincs, ezért a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

 

 

Kmft.

 

/ Ramasz Imre /                                           / dr. Mészáros Erzsébet /

polgármester                                                            jegyző

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

/ Gombkötő Lajos/                                              / Mórocz Lajos /

képviselő                                                           képviselő

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút