^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Testületi ülés jegyzőkönyve

Betűméret növelése

A jegyzőkönyv PDF formátumban IDE kattintva tölthető le.

16/2011. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

 

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,

dr. Blahó János a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont főigazgatója,

Verasztó József a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény igazgatója,

Kürtiné Rácz Anikó Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője,

Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója,

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,

Tóth Józsefné főmunkatárs,

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

 

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal - egyhangúan elfogadta – az alábbiak szerint:Tárgy:

Előadó:


1., Orosházi Város Általános Iskolája és Pedagógiai            Verasztó József igazgató

Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézményének tagintézmény tájékoztatója tevékenységéről, célkitűzéseiről.                   


2., Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda beszámoló             Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető
jelentése tevékenységéről, a tanév célkitűzéseiről.              


3., Bejelentések

Az előzetesen kiadott írásos anyagok:
Meghívó (pdf 0,3Mb)
OVÁIPSZI Kardoskúti Tagintézményének írásos beszámolója (pdf 1,5Mb)
Előterjesztés közoktatási megállapodással kapcsolatban (pdf 0,5Mb)
Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda írásos beszámolója (pdf 1,6Mb)
Előterjesztés Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjával kapcsolatban (pdf 0,5Mb)
Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programja (pdf 0,3Mb)
Előterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló ÖKT. rendelet módosításához (pdf 3,6Mb)


 

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről szólok.

Lejárt határidejű határozatok:

Ÿ  135/2011. (VI. 30.) sz. KT. határozatban az Egerbe szervezett kirándulás költségének a finanszírozását vállalta az Önkormányzat. A kirándulás megtörtént szeptember 11-én, a számla kiegyenlítésre került, 136 563,-Ft összegben.

Ÿ  145/2011. (VII. 20.) sz. KT. határozatban a templom díszkivilágításának megvalósításáról mondott le az önkormányzat. Az  e célra tervezett előirányzattal a költségvetési tartalékot megnöveltük, majd a költségvetési rendelet módosításakor fog realizálódni.

Ÿ  154/2011. (VIII. 25.) sz. KT. határozatban a Kardoskúti Református Egyházközség által “Ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása tárgyában beadott pályázat támogatásához 10.500.000,-Ft- támogatási összegről döntött, azzal a feltétellel, hogy a Református Egyház ugyanilyen mértékű támogatást nyújt. A határozatot továbbítottuk, azóta bővebb információval nem rendelkezem.

Ÿ  154/2011. (VIII. 25.) sz. KT. határozatban a 2011. szeptember 17-én megrendezésre kerülő Fehér-tó Napjára a DOTTO kisvonat megrendeléséről döntött és költségeinek kiegyenlítését vállalta. A Fehér-tó Napja megrendezésre került, nagy örörmmel fogadták a résztvevők a kisvonatot. A számlát kiegyenlítettük 172.400,Ft összegben, az Önkormányzat részéről közreműködők részére biztosítottuk az ebédjegyet 29.600,-Ft, összegben, így 2 ezer forinttal léptük túl erre a célra megszavazott összeget.

Ÿ  157/2011. (VIII. 25.) sz. KT. határozatban az Óvodai Szülői Szervezet részére 20.000,- támogatási összegről döntöttünk. Az együttműködési szerződést megkötöttem, a támogatást átutaltuk.

 

Az elmúlt időszakban a két testületi ülés között történt események:

Ÿ  2011. szeptember 23-án az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás tartotta következő soros ülését. Ekkor szabadságon voltam, a napirendek nem kívánták, hogy feltétlen ott legyek, de tájékozódtam az elhangzottakról. Az I. félévi költségvetési beszámoló elfogadás megtörtént, időarányos felhasználás van, jól áll a kistérség. Döntöttek a Gádorosi Gyermekjóléti Szolgálathoz 1 fő felvételéről. Jelzőrendszeres készülékek vásárlásáról is döntöttek, 40 készülék beszerzését szavazták meg. Biztosítva van az ehhez szükséges forrás. A 2012. évi normatívát már a megemelt számra igényelik. Tájékoztató hangzott el a nevelőszülői hálózat beindításáról, erre 100 ezer forint támogatást szavazott meg a testület.

 

Ramasz Imre: A lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont eseményeiről szóló beszámolóval kapcsolatban, ha kérdésetek van, tegyétek fel.  Amennyiben nincs, akkor kérem, kézfeltartással szavazzatok az elfogadásáról.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

183/2011. (IX. 29.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  135/2011. (VI. 30.), 145/2011. (VII. 20.), 154/2011. (VIII. 25.), 155/2011. (VIII. 25.), 157/2011. (VIII. 25.) sz. lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

 

1. napirendi pont: Orosházi Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézményének tájékoztatója tevékenységéről,  célkitűzéseiről.

Előadó: Verasztó József tagintézmény igazgató

 

Ramasz Imre: Írásban rövid előterjesztést előre megkapták a képviselők, itt van az előadó és a változások utáni intézmény, azaz a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont főigazgatója, dr. Blahó János is, akiket nagy tisztelettel köszöntök, és kérem, hogy tegyék meg szóbeli kiegészítéseiket.

 

Verasztó József: Köszönöm a szót, rövid az írásos előterjesztés készült, hogy a mennyiség ne sokkolja a testületi tagokat. Második éve az a tapasztalatom és az elsős tanító nénik tapasztalata is, hogy az óvodából érkező gyermekek nagyon jól szociálódott, jól előkészített anyag, öröm velül dolgozni. Hatékony start helyzetből indulunk.

2008. óta vagyunk tagiskola, a 2011. év újra változást hozott az iskolába. Nehezebb, mint amikor általános iskolákhoz kapcsolódunk. Ide is próbálunk alkalmazkodni, beilleszkedni, az elvárásokat teljesíteni, hiszen nincs más választásunk. Mindig szívesen hallgatom főigazgató úr elképzeléseit. Rajtunk is múlik, hogy e keretek között is a magunk útját tudjuk járni.

 

dr. Blahó János főigazgató: Első közös élményünk, amihez gratulálni szeretnék a Fehér-tó Napja. Kinőtte már az egy helyszínes programot. Be kellene venni a turisztikai naptárba. A továbbiakban az iskolával kapcsolatban szeretnék szólni. Orosházán is a fenntartó rendszer pluralizálódik. A korábbi rendszerből két általános iskola maradt és a kardoskúti tagiskola. A többi a különböző egyházak fenntartásába került. A megmaradt három általános iskolai tagintézménnyel és a gimnáziummal nehéz mit kezdeni. Mégis szerencsés helyzetbe kerültek azok az általános iskolai tagintézmények, amelyek a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény tagintézményévé váltak, mert a gimnázium már 10 éve a Szegedi Tudományegyetem gyakorló iskolája. Kistérségi szinten is régi kívánság volt ez. A múlton nem illik keseregni, de sodródni sem szabad az árral. Meg kell találni az utat. Nekünk a Szegedi Tudományegyetem ilyen kikötő. Minden új buktatókat hordoz. A közoktatás reformja az lenne, hogy hagyják tanítani az iskolákat. A változások kényszerének kell megfelelnünk. Egy állami norma 50 %-át sem fedi le a költségeknek, a fenntartónak kell a többit hozzátenni. Legalább annyi finanszírozás kellene, mint az egyházi normatíva. Nem tudjuk mi marad, és hogyan az új közoktatási törvény hatályba lépésével. Ahol nincs óvoda, alapfokú oktatás, az a település ki fog halni.  Tehetséggondozás és felzárkóztatás programokkal próbálkozunk. Célunk, hogy valós pályaorientált rendszert biztosítsunk. Mindenki számára esélyt kíván biztosítani az iskolánk. A lehetőségek új távlatokat nyithatnak.  Vendégtanár programunk, melynek keretében világhírű kutatók jönnek, összekapcsolja az általános iskolát, középiskolát, egyetemet. Egyfajta pályázati stratégiát is követünk. Rengeteg bizonytalanság van, de rengeteg tennivalónk is van. A kisiskolák sorsa még így társulási formában is meg van kérdőjelezve. Nekünk kell valamit tenni ellene, ötlet szinten gondolkodom egy rehabilitciós osztály létrehozásáról – pl gyengénlátó tanulóknak -, hiszen a kardoskúti iskola minden tekintetben jó adottságokkal rendelkezik ehhez.

 

Ramasz Imre: Sok információ zúdult ránk, bízom benne, hogy a helyi oktatás színvonala még emelkedni fog ebben a rendszerben. A változással sok minden történt, de a gyermekek biztos megkapják a jó színvonalú oktatást.

 

Pusztai Ádám: A törvény megjelenésekor lehet reagálni az addigi ötletekkel, elképzelésekkel. Alapvetően a gondolat jó, minden gyereknek van valamihez tehetsége, nagyon jó ha ennek kibontakoztatása megoldható, de ehhez  még nagyon sok minden kell. Örülök, hogy nekünk is (itteni gyerekeknek) lehetőségünk van ilyen magas színvonalú oktatáshoz. Az iskola fenntarthatóságát lehet és kell biztosítani.

 

Mórocz Lajos: Az átalakulások során megmarad-e a gimnáziumban a nyolc osztályos gimnázium?

 

dr. Blahó János: Igen.

 

Mórocz Lajos: Ide a bejutás automatikus?

 

dr. Blahó János: Automatizmus nincs. Országos összevetésben is nagyon jónak kell lenni. Nagyon magas a követelmény. Ez néhány városban lehetséges csak. Ez nem a kisvárosok társadalmi hátterének szól. Gondolkodunk az óvodai nyelvoktatáson is, pont az imént elmondottak érdekében.

 

Ramasz Imre: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, legyen jó kapcsolat közöttünk, ötletekre fogadóképesek vagyunk. Az iskola jövőjét nagymértékben meghatározhatja egy ilyen kezdeményezés, de a jövő nagyon homályos - közoktatás, önkormányzati törvények –, lesz-e lehetőség a fenntartásra. A kistérség vállal-e szerepet, vagy kap-e valamilyen szerepet. Az önkormányzatunk az Orosházi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodást, de nagyon sok múlik az intézmények együttműködésén is. Eredményes, jó munkát kívánok. A tájékoztató jelentést határozattal fogadja el a Képviselő-testület. Aki egyetért a tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

184/2011. (IX. 29.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Város Általános Iskolája és PedagógiaiSzolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézmény tájékoztatóját tevékenységéről, célkitűzéseiről elfogadta.

 

Ramasz Imre: Megköszönöm főigazgató úr és igazgató úr jelenlétét, amennyiben idejük engedi, maradjanak a következő napirendi pontnál is, hiszen szorosan kapcsolódik az óvoda munkája az iskoláéhoz.

 

dr. Blahó János: Örömmel veszem az invitálást, szívesen maradunk.

 

  1. 2. napirendi pont: Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda beszámoló jelentése tevékenységéről, a tanév célkitűzéseiről.

Előadó: Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető.

 

Ramasz Imre: Írásos anyag elkészült, kiküldésre került a képviselőknek, megkérdezem van-e szóbeli kiegészítése az előadónak?

 

Kürtiné Rácz Anikó: Köszönöm a szót, köszöntöm a jelenlevőket. Valóban az előző két évben nagyon jó gyerekanyagot tudtunk átadni az iskolának, nem felzárkóztatásra van szükség, hanem tehetséggondozásra az első osztályban. Nemcsak nekünk szól ez a dícséret, hanem a gyermekek családi háttere is jó. A létszám nem fogyott az óvodában, köszönhetően az önkormányzat által beszerzett kisbusznak, amely a szölösi területről beszállítja a gyermekeket, akik eddig csak Orosházára tudtak közlekedni. Egy csoport működik az óvodában, 2,5 évestől az iskolába menőkig. Nagyon nehéz ez így, de próbáljuk megoldani. Szerencsére nagyon jók a lehetőségeink és külön-külön termekben tudunk foglalkozni a korcsoportokkal. A körülmények adottak a felkészítésre. Elég színes volt az óvoda eddigi repertoárja a gyermekeknek és a szülőknek is. Volt angol foglalkozás, egyik szülő néptáncot fog oktatni. Nagyon örülünk, hogy két rászoruló kisgyermeknek megvalósult a szükséges fejlesztése. Az óvodánk 50 éves évfordulóját méltóan kívánjuk megünnepelni – november 19-én – szervezés alatt van. A művelődési házban szeretnénk megrendezni. A bevált programokat tovább szeretnénk folytatni. Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos előterjesztésem, kérdésekre szívesen válaszolok.

 

Pusztai Ádám: Két olyan gyerek nevét nem hallottam, akik megérdemelnék, hogy tehetségük és teljesítményük alapján nevüket is megemlítsük.

 

Kürtiné Rácz Anikó: Fánczi Gina és Lőrincz Dorina, akik Márton-napi szavalóversenyen Orosházán 1.  és 2. helyezettek lettek.

 

Ramasz Imre: Hogyan illeszkedtek be a szölösi gyerekek?

 

Kürtiné Rácz Anikó: Félve vártuk őket. Van közöttük 6 éves, aki eddig nem járt óvodába csak 2 hetet, és van 2,5 éves is. Egyszerűen mindent “isznak”, ki vannak “éhezve” a különböző dolgokra, nagyon élvezik az óvodát. A többi gyerek befogadta őket. Kellemesen csalódtunk bennük. A 2,5 évessel nagyon nehéz, de nagyon hálás minden törődésért. Ezzel a 4 kisgyerekkel sokat nyertünk, de le vannak nagyon maradva, egy külön embert igényelnek.

 

Ramasz Imre: Az óvoda életében a személyi változás okozott-e problémát?

 

Kürtiné Rácz Anikó: Nagyon jó kollektíva dolgozik együtt, nem volt probléma.

 

dr. Blahó János: Gratulálok a szép sikerekhez. Tudom, hogy nehéz egy ilyen csoportot vezetni. Ha kicsi az intézmény a feladat ugyanúgy megmarad, ugyanannyi. Nem szabad kishitűnek lenni. Javaslom, hogy hirdessék meg az ovi-olimpiát Orosháza város óvodái és esetleg szélesebb körben, a szülőkkel együtt kezdeményezzék ennek a megrendezését. A gimnázium tornacsarnokát térítésmentesen a rendelkezésükre bocsátom. Kapcsolatban kell lenni az intézményeknek egymással. Kezdeményezzék az ÖKO óvodát. Imádom a jó ötleteket, ilyen szinten szívesen segítek ebben is.  Erdőbényén van egy ingatlan, amely alkalmas erre a célra. Közösen az óvoda, iskola a szülőkkel együtt menjen kirándulni, rendelkezésre bocsátom. A rendszeren belül mindenkié ez is.

 

Kürtiné Rácz Anikó: Köszönjük szépen.

 

Pusztai Ádám: Van-e valamilyen eljárási rend, szülői elvárás, elégedettségi mérés.

 

Kürtiné Rácz Anikó: A szülők jónak találják, amit csinálunk, támogatnak a programokban. Van ilyen mérés.

 

Ramasz Imre: Eredményes munkát kívánok. Kívánom, hogy minden évben elégedetten fogadják az iskolába átkerülőket.

 

Kürtiné Rácz Anikó: Van olyan kisgyerek, aki októbertől jön, és az év folyamán még 2-3 kisgyerek fog jönni óvodába.

 

Ramasz Imre: A nehézségeket elismerem a korosztályok között, de így is erőfeszítéseket teszünk, hogy működjön az óvoda. Küzdünk a kislétszámú település nehézségeivel. Eredményes jó munkát kívánok. Aki egyetért és elfogadja a beszámolót, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

185/2011. (IX. 29.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda beszámoló jelentését tevékenységéről, a tanév célkiktűzéseikről elfogadta.

 

B e j e l e n t é s e k:

dr. Mészáros Erzsébet: A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására írásos előterjesztést készítettem, melyet minden képviselő a meghívóval együtt kézhez kapott. Szélesre húztuk a lehetséges szolgáltatásokat, majd a gyakorlatban látjuk mire lesz szükség. Ez a szakmai program a működési engedély kérelem szükséges kelléke. Még szükséges egy helyi rendelet megalkotása, melynek tervezetét az októberi soron következő testületi ülésen fogom előterjeszteni.

 

Ramasz Imre: Meg van a tárgyi eszköz – kisbusz –, a személyi feltétel megtermetése érdekében a beiskolázás megtörtént. Január 1-től indulhat a szolgálat, működési engedély birtokában. Kellően kidolgozott a szakmai program, a gyakorlati életben majd látjuk mire lesz szükség, de elsősorban az alapfeladatokra kell összpontosítani.  Ki kell alakítani egy folyamatos tevékenységet. Reméljük a lakosság megelégedésére fog működni az a szolgáltatás. Várom az észrevételeket.

 

Mórocz Lajos: Hány órás munkaidőben dolgozik a falugondnok?

 

dr. Mészáros Erzsébet: 1 közalkalmazott látja el a feladatot. A tanyagondnoki szolgálatot az év valamennyi munkaórájában biztosítani kell. A heti 40 óra adott, a túlmunkáért természetesen díjazás jár.

 

Ramasz Imre: A gyerekek behordása behatárolja, ezért kell meghatározni az igények közül, hogy mit vállalunk fel.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A gyakorlatban fogja kiforrni magát. Vannak alapfeladatok, ami kötelező, a kiegészítőkre kell tudni nemet mondani.

 

Mórocz Lajos: Örülök, hogy ennyi mindent felvállalunk. Hogyan lesz a helyettesítés?

 

dr. Mészáros Erzsébet: Ezt meg kell oldani.

 

Ramasz Imre: Gondoskodni kell a helyettesítésekről, másik személyt is be kell iskolázni. A normatíva miatt is kell szakképzett helyettes. Konfliktusok is adódhatnak.

 

Gombkötő Lajos: Igen komoly, összetett, komplex szakmai programot kaptunk kézhez. Ezt képtelenség, hogy egy személy folyamatosan el tudja látni. A szolgálatot ellátó személynek az idegrendszerét fel kell készíteni, mert biztosan lesznek konfliktusok is. Ezt megfelelő bérezéssel is kompenzálni kell. Nem tudom elképzelni, hogy ez a program ne feleljen meg.

 

Pusztai Ádám: Ez az anyag megfelelő. Azzal nem kell foglalkozni, hogy mi maradt ki. Menet közben látjuk, mire van még igény.

 

Pusztai Ádám: Az étkeztetést kihagynám ebből a programból, ezt meg tudnánk oldani másként is.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A szociális étkeztetésben csak meghatározott esetben működik közre a tanyagondnok, például: külterületi igénylő esetében. A szociális étkeztetésre is kell működési engedélyt kérni, melyhez szintén kell szakmai program.

 

Ramasz Imre: Javaslom, fogadjuk el így. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

186/2011. (IX. 29.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programját jóváhagyja. A működési engedély iránti kérelem benyújtására felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. október 15.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló önkormányzati rendeletet is módosítani kell. Ehhez készítettem előterjesztést, melyet írásban előzetesen megkaptak. A rendelet módosításához szükséges szempontok meghatározása a képviselő-testület feladata.  A szociális törvény rendelkezéseit ismertettem, kérem a képviselőket, határozzák meg a helyi szabályozás irányvonalát.

 

Ramasz Imre: Elsősorban a helyi lakásfenntartási támogatás körében kell meghatározni az irányvonalat.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Helyi rendeletben 200 % a jövedelemhatár, a törvényi szabályozás 250 %-ra emelt, önálló ellátás esetén ez az irányadó a helyi rendelet esetében is, emelni lehet.

 

Pusztai Ádám: Normatív lakásfenntartási támogatás kiegészíthető-e?

 

dr. Mészáros Erzsébet: Igen, lehet kiegészítő ellátásként is megállapítani.

 

Pusztai Ádám: Nem a m2-re jutó költség, hanem elismert költségek meghatározását javasolom. Támogatási összeg: 2.500,-Ft.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Ha kiegészító támogatást állapít meg a képviselő-testület, akkor a feltételeket nem kell meghatározni.

 

Mórocz Lajos: Fix összeget állapítsunk meg.

 

Mórocz Lajos: Ezt csak egy évre állapíthatjuk meg?

 

dr. Mészáros Erzsébet: Igen. A Képviselő-testület hatáskörében van, de polgármester hatáskörbe utalhatja, átruházott hatáskörként. Az átruházott hatáskörökről a polgármester köteles beszámolni a testületnek. Amennyiben fix összeget határoz meg a testület, akkor nyugodtan átruházhatja. A jogosultsági feltételek közé a jövedelemhatárt is meg kellene határozni a szociális étkeztetés tekintetében.

 

Ramasz Imre: Magasabb összeget, mint a 250 %.

 

Mórocz Lajos: 300 %, aki rászorult, annak ingyen kiviszi a tanyagondnoki szolgálat.

 

Ramasz Imre: A helyi lakásfenntartási támogatás kiegészítő ellátásként kerüljön szabályozásra, 2500,- Ft-os összegben. A szociális étkeztetés esetén a nyugdíjminimum 300 %-a legyen a jogosultsági jövedelemhatár.

 

Pusztai Ádám: 62. §. 1-3 marad, a szenvedélybetegek és hajléktalanok – kivenném.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Nem lehet kivenni, a törvényben van.

 

Pusztai Ádám: A „nincs aki ellátásáról gondoskodjon” ezt rögzíteni kellene. A személyi térítési díj csökkentésének lehetőségét is be kellene építeni.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Ez esetben meg kell határozni, hogy milyen szociális és jövedelmi viszonyok indokolják ezt.

 

Ramasz Imre: Javaslom, hogy az elhangzottak figyelembe vételével, azaz helyi lakásfenntartási támogatás kiegészítő ellátásként, 2500,- Ft összegben, a szociális étkeztetés öregségi nyugdíjminim 300 %-a alatt, a személyi térítési díj a jövedelem szerint differenciált és kiszállítás ingyenes, adjuk meg a megbízást dr. Mészáros Erzsébet jegyzőnek, hogy készítse el a rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

187/2011. (IX. 29.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy készítse el az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, az alábbi szempontok figyelembe vételével:

  • helyi lakásfenntartási támogatás kiegészítő ellátásként történő szabályozása;
  • 2500,- Ft összegben történő meghatározása;
  • szociális étkeztetés jogosultsági jövedelem-határa a nyugdíjminimum 300 %-a;
  • személyi térítési díj a jövedelem szerint differenciált;
  • kiszállítás ingyenes.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2011. október 20.

 

Ramasz Imre: Aktuálisnak gondolom a helyi állatartás szabályairól szóló rendelet megalkotását is. Ezt nagyobb volumenű dolog, lakossági fórumon is javaslom megtárgyalni. A jövő év januári testületi ülés időpontját határozzuk meg  a tervezet elkészítésének határidejéül. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

188/2011. (IX. 29.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy készítse el a helyi állattartás szabályairól szóló rendelet-tervezetet a 2012. január  hóban tartandó testületi ülésre.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2012. január 20.

 

Ramasz Imre: A közoktatási megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban írásos tájékoztatást küldtem a meghívóval együtt. Abban még arról adtam tájékoztatást, hogy a finanszírozási szerződésben foglalt elszámolás nem történt meg. Azóta már megtörtént az elszámolás, mely szerint 3.075.317,-Ft túlfinanszírozásunk van, melyből a az iskolánál a nyáron történt felújítás költsége is le van vonva.

Az írásban kiadott határozati javslatomat visszavonom, és javaslom határozatba foglalni, hogy a fenti összeget önkormányzatunk számlájára kérjük visszautalni, és szerepeljen benne az is, hogy a nyári felújítási munkák költségeinek kiegyenlítése után maradt ez az összeg. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

189/2011. (IX. 29.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzatával kötött Közoktatási megállapodás mellékletét képező Finanszírozási szerződésben foglalt szempontok alapján történt 2010. évi elszámolás tényadatait figyelembe véve azzal a megkereséssel él Orosháza Város Önkormányzata felé, hogy a 2011. évben végzett nyári felújítási költségek kiegyenlítése után megmaradt többletfinanszírozás összegét, azaz 3.075.317,-Ft-ot  Kardoskút Község Önkormányzata költségvetési elszámolás számlájára utalja vissza.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. október 20.

 

Ramasz Imre: Egy mulasztást kell pótolni. Az utca, házszámok változásainak átvezetését készítettem elő a Földhivatalnak és kiderült, hogy a Vadvirág utca telkeinek a számozási rendje nem lett meghatározva. Javasolom, hogy a Móricz Zsigmond utca felől indulva a bal oldali legyen a páratlan a jobb oldali a páros számozás. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

190/2011. (IX. 29.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vadvirág utca házszámozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

a Móricz Zsigmond utcától indulva emelkedően, baloldalon páratlan, jobb oldalon páros számozás.

Felelős: Ramasz Imre polgármester,

Határidő:     2011. október 20.

 

Ramasz Imre: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda Szülői Szervezete elszámolt a kapott támogatás teljes összegével, szabályosan, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Aki egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

191/2011. (IX. 29.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda Szülői Szervezetének elszámolását a kapott 20.000,- Ft összegű támogatásról.

 

Ramasz Imre: Támogatási kérelem érkezett a Kardoskúti Tagiskola Szülői Szervezetétől, mely szerint szeretnének rendezni az ősz folyamán közösen a szülőkkel egy sportos délutánt.  Anyagi támogatást kérnek, a kérelmük szabályos, a szükséges nyilatkozatokat csatolták. A támogatásnak nincs akadálya. Összeget nem jelöltek meg, javaslok 40 ezer forintot.

 

Gombkötő Lajos: Egyetértek.

 

Pusztai Ádám: Gyerekeneként ezer forintot javaslok, azaz: Ötvenezer forintot.

 

Ramasz Imre: Aki egyetért az 50 ezer forint összegű támgatással, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

192/2011. (IX. 29.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény Szülői Szervezetét SzüNeT rendezvényének megtartásához 50.000,- Ft támogatást biztosít, a költségvetési tartalék terhére. A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. október 15.

 

Ramasz Imre: Október 28-án megérkezett a Bursa Hungarika Felsőoktatási Ösztöndíj 2012. évi kiírása. A lényeg nem változott az előző évekhez viszonyítva. A kérelmekről a novemberi testületi ülésünkön tudunk dönteni.

Van szabályzatunk 2011. évre vonatkozóan, maradhat ugyanaz, csak a címet kell módosítani 2012-re, de a Képviselő-testület határozhat úgy is, hogy változtat rajta.

 

Mórocz Lajos: Az egy főre eső jövedelmhatárt emeljük meg a nyugdíjminimum háromszorosára.

 

Pusztai Ádám: Egyetértek a javaslattal.

 

Ramasz Imre: Egyetértek az emeléssel, ez majd a szabályzat mellékletében fog szerepelni, A pályázathoz való csatlakozásról és a határidőkről kézfeltartással szavazzunk.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

193/2011. (IX. 29.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához és elfogadja a pályázati tájékoztató részét képező Általános szerződési feltételeket.

A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja.

A Képviselő-testület a polgármester útján utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy

  • a határidők figyelembe vételével a csatlakozási nyilatkozatot juttassa el az  Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

  • a megadott határidők figyelembe vételével gondoskodjon az A és B típusú pályázat kiírásáról.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2011. október 1.

  • a 2012. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának lebonyolításához – mely összeg fedezetet nyújt a 2011. évi ösztöndíjak áthúzódó kötelezettségvállalásaira is – előirányzatot tervezzen be.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése.

  • az önkormányzati támogatások átutalásáról az Általános szerződési feltételek 19. pontja alapján gondoskodjon.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2012. január 31. és 2012. augusztus 31.

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárási és bírálati rendjére vonatkozó, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező szabályzatot.

Ramasz Imre: Pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatban röviden tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet. Adóbevételünk 10 millió  forinttal elmarad a tervezettől. A jövő évre ezért még óvatosabban kell tervezni a költségvetésben. Egyéb adónemeknél is vannak hátralékok.

Korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy Takarékszövetkezenél 30 millió forintot – kedvező kamat miatt – lekötött. Szeptember 26-án ez lejárt, a féléves kamat 1 041 ezer forint. Most a további lekötésre 6 % kamatot tudnak csak adni, rosszabb, mint az előző. A számlavezető pénzintézetnél majdnem ugyanezt tudják adni, és ami még kedvező, hogy napi kamatozású, tehát bármikor felvehető az összeg, nem bukjuk a kamatot. A takarékszövetkezet ezt nem tudja adni. A jövőt illetően úgy döntöttem, hogy a számlavezető pénzintézethez visszahozzuk a pénzt. Nyugodtabb pénzügyi helyzetünk lesz és nem kell elszenvedni esetlegesen kamatveszteséget.

 

Az október 22-i ünnepséggel kapcsolatban tájékoztatom a képviselőket, hogy a testület felhatalmazása alapján beszéltem Rózsa Zoltánnal, az ünnepi beszéd megtartására, de nem vállalta e nemes feladatot. A testületi határozat alapján én leszek az ünnepi beszéd szónoka.

 

Jelentem a Képviselő-testületnek, hogy október 3-4-én két nap szabadságot kívánok igénybe venni, és utólagosan jelentem, hogy szeptember 28-án fél napot töltöttem szabadságon.

 

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.

 

Ramasz Imre: Több napirendi pont és bejelentés nincs, ezért a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

 

 

Kmft.

 

 

 

/ Ramasz Imre /                                           / dr. Mészáros Erzsébet /

polgármester                                                            jegyző

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

/ Gombkötő Lajos/                                                        / Mórocz Lajos /

képviselő                                                                    képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút