^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Testületi ülés jegyzőkönyve

Betűméret növelése

9/2011. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 19-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója,

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető.

 

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy Pusztai Ádám képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt venni, igazoltan van távol. A testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal - egyhangúan elfogadta – az alábbiak szerint:

Tárgy:

                       Előadó:

1./ Az önkormányzat szociális ellátásairól beszámoló           Tóth Lajosné

főelőadó

2./ Pályázati kiírás, illetve megbízás meghosszabbítása        Ramasz Imre

a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár             polgármester

vezetői álláshelyére.

 

3./ Közmeghallgatás.

 

4./ Bejelentések, interpellációk.

 

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre  Mórocz Lajos és Varga Pál személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről szólók.

    
Lejárt határidejű határozatok:

 
 
 • 80/2011. (III. 31.) sz. KT. Ebben a határozatban a Képviselő-testület megbízta Varga Pál képviselőt a május 18-i Kihívás napja megszervezésével és lebonyolításával, ennek költségeihez 30 ezer forint felhasználását engedélyezte. Ez a határozat végrehajtást nyert. Megkérem, Varga Pált tájékoztassa a testület tagjait.

Varga Pál: Éjfélkor kezdtük fáklyás falufutással, melyen legnagyobb meglepetésemre 37 fő vett részt. Sokkal kevesebbre számítottam, lelkesek voltak a résztvevők. Utána 5 csapatot alakítottunk az iskolánál 3-4 óra körül, 7-es rugó versenyt is beiktattunk. A játszótéren számháborút játszottunk, teljes sötétségben, mely átment grundbirkózásba. Nagyon jó hangulatba zajlott. Ezt követően egyórás pihenő volt. Időközben elkezdődött a bőrgyógyászati szűrés, melyen nagyon sokan voltak, több ember beutalót kapott kivizsgálásra.

Az egész nap sok olyan embert megmozgatott, aki rendezvényen még nem vett részt, idősebbek, fiatalabbak egyaránt. A legnagyobb érdeklődést a falu legerősebb embere iránt volt. Tíz nevező volt. A programok előkészítésénél nem gondoltunk ennyi részvevőre. A boszorkány futásra volt, aki beöltözve jött. Éjjel háromnegyed 12 körül lett vége. Este megtörtént az értékelés. A nem hivatalos végeredmény szerint a megyében második, országosan 13. lett Kardoskút. Köszönöm mindenkinek a támogatást és a segítséget.

Ramasz Imre: Köszönöm szépen. Mindannyiunk nevében megköszönöm a végzett munkádat és az önkormányzat dolgozóinak, lebonyolításban a segítséget. Süle Imre nagyon rátermetten végezte a munkát. Valamikor, valamilyen formában ezt is számba vesszük, amikor lehetőségünk lesz konkrétabb elismerésre.

 • 102/2011. (IV. 28.) sz. KT. határozat, melyben a Képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készül 2010. évi jelentést, értékelést. A Szociális és Gyámhivatal részére az értékelés megküldése határidős volt, melyet a jegyző teljesített.
 • 107/2011. (IV. 28.) sz. KT. határozat, melyben a Képviselő-testület döntött arról, hogy 2011. december 31-ig meghosszabbítjuk a Családokért Bt-vel korábban már megkötött szerződésünket a szociális törvényben előírt együttműködés teljesítésének céljából. A szerződés elkészült, mindkét fél aláírta.

 

Az elmúlt időszakban egy olyan esemény történt, amelyről tájékoztatni kívánlak benneteket.

Április 29-én Orosházán volt az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulásnak az ülése. Napirendként szerepelt többek között a kistérségi közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló, rendőrkapitány úr számolt be. Különösebb rendkívüli helyzetről nem adott számot. A jövő havi képviselő-testületi ülésünkön ez konkrétan Kardoskútra vonatkozóan is napirendre fog kerülni, de ebből a beszámolóból az derült ki, hogy az egyik legbiztonságosabb település Kardoskút. A korábbi időszakhoz képest több településen emelkedett a bűncselekmények száma, nálunk csökkent. Az orvosi ügyelet ellátásáról adott tájékoztatást a szolgáltatást teljesítő. Itt sem merült fel különösebb gond. Harmadik napirendben a Hunyadi János Közoktatási Intézmény beszámolója történt meg. Konkrétan ebben még áttételesen vagyunk érdekeltek, hiszen akkor még, amikor ez a közoktatási feladatokkal kapcsolatos megállapodás megszületett, akkor Kardoskút ebben még nem vett részt. Most már áttételesen mi is érdekeltek vagyunk e területen. Belső ellenőrzési jelentést hallgatta meg a testület. A 2010. évi költségvetés beszámolója történt meg. Bevétel 145 909 ezer forint, kiadás 128 173 ezer forint, pénzmaradvány 17 736 ezer forint keletkezett a kistérségnél. A gyermekjóléti központ beszámolója hangzott el a következő napirendi pontban. Döntött a társulás a családgondozói létszám emeléséről Gerendáson és Csanádapácán. A normatívához képest kevesebb volt a ténylegesen rendelkezésre álló munkaidő, mint amennyinek a normatíva elvárásai szerint kellett volna. Korrekció történt. A bérleti díj egységesítéséről döntött a társulási tanács a gyermekjóléti szolgálat ellátási területén 2012. január 1-jétől. Nálunk a Művelődési Házban látja el a feladatot Török Attila. A korábban megkötött szerződés alapján a bérleti díj 5 ezer forint/hó. Ez nagyon különböző volt a kistérség településein belül, 37500 forintig elszórtan, illetve volt ahol ingyenes volt. Társulási megállapodás módosítására is sor került, melyet majd – ha ideér – én is a testület elé fogok terjeszteni jóváhagyás céljából, hasonlóan az SZMSZ módosítást is, amely a 10. napirendi pont volt. Ismételten megválasztottuk az elnökhelyetteseket, mert korábban szabálytalanul, nyílt szavazással döntött a társulási tanács erről. Titkos szavazással kellett volna megtörténnie. Röviden a lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont eseményeiről ennyit kívántam elmondani. Ha kérdésetek van, tegyétek fel.  Amennyiben nincs, akkor kérlek, benneteket kézfeltartással szavazzatok az elfogadásáról.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

115/2011. (V. 19) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  80/2011. (III. 31.) sz., 102/2011. (IV. 28.) sz. és a 107/2011. (IV. 28.) sz. lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 1. 1. napirendi pont: Az önkormányzat szociális ellátásairól beszámoló.

Előadó: Tóth Lajosné főelőadó

 

Ramasz Imre:  Előzetesen írásos anyag elkészült. Kérdezem Tóth Lajosné főelőadót, a napirendi pont előadóját, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?

 

Tóth Lajosné: Talán röviden annyit, hogy a rendszeresen segélyt igénylő ügyfelek nagy részénél előfordul, hogy meglepődnek, hogy írásbeli kérelmet kell kitölteni és milyen mellékleteket kell csatolni.  Olvasni továbbra sem szeretnek, akár a kérelem kitöltésénél, akár a kiadott döntéseket illetően. Nagyon sokszor előfordul, nemcsak a szociális területen, hogy más – nem a hivatalban elintézhető – ügyek elintézéséhez kérnek segítséget. Ramasz Imre: A képviselő testület tagjaié a szó, kérdés van-e?

 

Mórocz Lajos: Inkább megjegyzésem van. Számomra szomorú, hogy ilyen kistelepülésen ilyen sűrűn és ilyen sok segélyt kell fordítani az anyagi gondok megoldására. Jó lenne, hogy ha csökkenne maga a létszám. Kevesebb segélyt kellene folyósítani.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Ez csak kívánság szinten maradhat, ehhez nincs eszközünk.

 

Mórocz Lajos: Ehhez kapcsolódóan megkérdezem, hogy az évek folyamán szaporodott-e ez a létszám?

 

Tóth Lajosné: Igen, főleg az eseti segélyek.

 

Ramasz Imre: Főleg a válság kitörése óta. A költségvetési beszámolóból is megállapítható, hogy növekedett az ilyen célra felhasznált összeg.

 

Gombkötő Lajos: A szociális kölcsön is arra is utal, hogy az idén már többet vettek igénybe, mint az elmúlt egész évben. Ez is azt mutatja, hogy gondok, bajok vannak, ilyen módon próbálják megoldani gondjaikat az emberek. Nem javul a helyzet, hanem inkább romlik. Segítséget kapnak a rászorulók, de később majd hogyan lesz? Kevés a munkalehetőség, a közmunka szférában ez a kitörési pont.

 

Mórocz Lajos: A beszámoló részletes, kidolgozott, javasolom az elfogadását.

 

Gombkötő Lajos: Szintén javasolom a beszámoló elfogadását.

 

Varga Pál: Országos szinten vannak-e adatok, összehasonlítási lehetőségek? Biztos vannak rosszabb helyzetben lévő települések is. Mi biztos nem kirívó helyen vagyunk. Pl. a munkanélküliek aránya.

 

Tóth Lajosné: Országos szinten nem vizsgálódtam. Kardoskút nem tartozik ilyen szempontból a hátrányos helyzetű települések közé.

 

Ramasz Imre: A munkanélküliségi ráta alacsony. Az ivóvízminőség javító programban nagyon sok olyan adat van, ami összehasonlítja a társulásban levő 16 település adatait. Az derül ki, hogy Kardoskút lakosainak jövedelemhez jutási lehetősége nagyon kedvező. Az egy főre jutó nettó jövedelem a legmagasabb. Van olyan adat, amelyben Orosháza mögött a második helyen vagyunk. Érdekes adat, hogy 1991-hez viszonyítva egyedül Kardoskút népessége nőtt 2010-ben. Nálunk is volt magasabb létszám, de az összes többi településnél a tendencia folyamatosan fennáll és folyamatosan fogy a népesség. A fizetőképesség szempontjából az egyike a legjobbaknak. Kardoskúton az egy főre jutó jövedelem is magas, ennek ellenére a válság kezdetén Kardoskúton is a munkanélküliek száma  megugrott. Ha a térségben teremtődnének munkahelyek, felszívná a kardoskúti munkanélküliek egy részét is. Ezek a számok beszédesek. Vannak olyanok, akik tudatában vannak annak, hogy ha kérnek kapnak, de van olyan is aki kérhetne, de nem kér. Van rossz helyzetben levő család, de nem is törekszik, hogy jobb legyen.

Javasolom a beszámoló elfogadását. Kérem kézfeltartással szavazzanak az elfogadásáról.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

116/2011. (V. 19.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete “Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló” című előterjesztés elfogadta.

 

Ramasz Imre: Köszönjük szépen a beszámoló elkészítését, további jó munkát kívánunk.

 

  2. napirendi pont: Pályázati kiírás, illetve megbízatás meghosszabbítása a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár

vezetői álláshelyére.

Előadó: Ramasz Imre polgármester

 

Ramasz Imre: A munkatervben a jelenlegi vezető megbízása szerepel. A jelenlegi törvények alapján nem lehetséges, pályázatot kell kiírni. Az előterjesztést a jegyző készítette el, írásban megküldésre került, szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.  A helyzet tiszta, egyértelmű, pályáztatni kell. Mikor beterveztem, akkor még a korábbi kinevezési metódus volt. Akkor az volt a jellemző, hogy 2-3 hónapra jelent meg a közlönyben a pályázati kiírás. Most elképzelhető, hogy már augusztusban is dönthetünk a január 1-i megbízásról. Kellő időben indítottuk ezt a dolgot. Kérdésetek van-e? Vélemény?

 

Gombkötő Lajos: Tökéletes, mindennek megfelel a pályázati előterjesztés, elfogadásra javaslom.

 

Ramasz Imre: Most már a képviselő-testületi döntést megelőzi egy szakmai bizottsági véleményezés. A szakmai bizottság írásbeli javaslata alapján dönt majd a képviselő-testület. A bizottságba – elképzelésem szerint - kell majd egy szakértő. Javasolnám a  jegyzőt, a képviselők közül egy tagot és egy közművelődési szakembert is felkérni. Aki egyetért az előterjesztéssel és a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

117/2011. (V. 19.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár intézményvezetői megbízására pályázatot ír ki a következő feltételekkel:

Pályázati felhívás

magasabb vezetői álláshely betöltésére

Pályázatot meghirdető szerv:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (5945. Kardoskút, Március 15. tér 3.) pályázatot ír ki a

Meghirdetett munkahely:

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár (5945. Kardoskút, Március 15. tér 1.) vezetői állására.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, az intézmény vezetése.

 

Pályázati feltételek (képesítési és egyéb):

 • Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
 • A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
 • Legalább 5 év szakmai gyakorlat;
 • Kiemelkedő közművelődési tevékenység.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat  tartalmazza:

 • szakmai önéletrajzot;
 • vezetői programot a fejlesztési elképzelésekkel;
 • képesítést igazoló oklevél(ek) hiteles másolatát;
 • szakmai gyakorlat igazolását;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy az intézményvezetői munkakör betöltésére beadott pályázat nyilvános képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e a pályázó.

A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK internetes felületén történő megjelenést követő 45. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Kardoskút Község Önkormányzata polgármesterének címezve kell benyújtani 1 példányban.

A megbízás időtartama: 2011. december 1-től határozott időre 2016. november 30-ig szól. Foglalkoztatás napi 8 órában (teljes munkaidő) történik.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

 • bérezés, vezetői pótlék a Kjt. előírásai szerint;
 • cafeteria évi bruttó 200.000,-Ft összegben.

A pályázatok elbírálási határideje: a pályázati határidőt követő első testületi ülésen.

A pályázatok elbírálásának módja:

 • A pályázókat három tagú szakmai bizottság hallgatja meg a pályázati határidőt követő 21 napon belül;
 • A szakmai bizottság írásbeli véleményt készít a pályázók meghallgatását követő 3  napon belül;
 • A bizottság véleményének mérlegelésével a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt a közalkalmazotti  jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Ramasz Imre polgármesternél a 68-429-014. telefonszámon.

A pályázati felhívást közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, Kardoskút Község Önkormányzata hirdetőtábláján és hivatalos honlapján.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: a pályázati felhívásnak a KSZK felületén és a helyben szokásos módon történő meghirdetésére 2011. június 15.

 

 

 1. 3. napirendi pont: Közmeghallgatás

A napirendi pont érdeklődés hiánya miatt elmaradt.

 

 

B e j e l e n t é s e k:

dr. Mészáros Erzsébet: A Békés Megyei Kormányhivatal részéről érkezett szóbeli törvényességi észrevételt – mely a jövőre vonatkozó figyelemfelhívást tartalmaz – szeretném ismertetni a testülettel. A 2011. április 28- testületi ülésen két olyan szociális kérelem volt, amikor a Képviselő-testület támogatta a kérelmezőket annak ellenére, hogy a helyi rendeletünkben meghatározott jövedelemhatár felett volt az egy főre eső jövedelmük. Felhívták a figyelmünket, hogy ez mind a jogbiztonság elvét sérti, mind pedig kiszámíthatatlanná teszi a támogatáshoz való jogosultságot. Kérem a képviselő-testületet, hogy a jövőben ennek a két elvnek a figyelembe vételével legyen szíves meghozni ilyen tárgyú döntéseit.

 

Ramasz Imre: Tehát ha az ilyen jellegű észrevételt el akarjuk kerülni, akkor két dolgot tehetünk, szigorúan ragaszkodunk a rendeletünkben meghatározott jövedelmek összegéhez, vagy pedig módosítunk az összeghatáron. Tudomásul vesszük, megpróbálunk ennek szellemében döntést hozni. Tájékoztatom a testületet, hogy Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárúttal kapcsolatos pályázattal kapcsolatban egyeztettem Orosháza város polgármesterével, illetve a pályázatírókkal. A szükséges dokumentumokat átadtam. Elkészült a pályázat, amelyet az Orosházi Városi Képviselő-testület a holnapi nap folyamán fog megtárgyalni és valószínűsíthetően támogatni fogja. A számok itt vannak. A korábbi pályázat szerinti megosztásban kerültek megosztásra a költségek. A költségmegosztás részletezése a mellékletben van. Arról kell határozatot hoznunk, hogy forrást biztosítunk a Kardoskútra eső önrészre. Nem igazán lehetünk nagy reményekkel a pályázatíró tájékoztatása szerint. A legjobb esetben is a maximum 200 pont helyett 130 körüli pontot tudunk összeszedni. Kevés baleset, kevés kerékpáros miatt. A pályázat beadásának határideje 2011. július 25. Meghirdetés előtt van a kerékpáros település cím. Ha ezzel rendelkeznénk, akkor plusz pontot jelenthetne. Próbáljuk meg a pályázati határidő beadásának a végén beadni a pályázatot, hátha megjelenik a kerékpáros települési cím elnyerésére vonatkozó pályázat is, melyen szintén indulnánk. Ha már befogadják a pályázatot ez utóbbi tárgyban, az már plusz pontot jelenthet. Bizonyos értelemben javítja az esélyeinket, hogy több település is a korábban elnyert pályázatot saját forrás hiányában nem tudja megvalósítani, illetve saját forrás hiányában nem fognak sok pályázatot beadni. Javaslom, hogy próbálkozzunk, hiszen a tartalékunk lehetővé teszi a fedezet biztosítását, hozzunk olyan döntést, hogy ezen a pályázaton részt kívánunk venni és biztosítjuk a saját erőt. Vélemény?

 

Mórocz Lajos: Egyértelmű, hogy be kell nyújtani a pályázatot.

 

Ramasz Imre: Országos hálózathoz fog tartozni. A szélessége 2,50 méter lesz. Most csak a fedezetet kell biztosítani, mert még 2012-ben sem biztos, hogy a pénzre szükség lesz.

Aki egyetért az előterjesztéssel és a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

Köszönöm szépen.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

118/2011. (V. 19.) sz.   Képviselő-testületi határozat

 1. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Programja által a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” céljából (Kódszám: DAOP-3.1.2/A-11) kiírt „Orosháza- Kardoskút közötti kerékpárút építése” (fejlesztéssel érintett területek helyrajzi számai: Orosháza külterület 0335., Kardoskút, külterület 0144. és 04.) című pályázat megvalósításáról.
 2. A tervezés kivitelezés és lebonyolítás költsége (tervezői költségbecslés és árajánlatok alapján): 289.853.846,- Ft. A pályázat elnyerése esetén a beruházáshoz szükséges Kardoskutat terhelő önrészt – mely bruttó bekerülési költség kb. 5,65 %-a, azaz: 16.382.540,- Ft – az önkormányzat a 2011. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
 3. Kardoskút Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésben elkülöníti.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Orosháza polgármesterét a pályázat benyújtására, az előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, illetve a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: a határozat megküldéséért Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. május 31.

.

Ramasz Imre: A költségvetésbe betervezésre került a rendezési terv felülvizsgálata, mely 2012-ben lenne aktuális. Három ajánlatot kértem be – Tér és Terület Kft., Pap Ádám Építészstúdió Kft. és a Csaba-terv Bt. /Békéscsaba/ 5 millió forintot terveztünk be a költségvetésbe erre a célra. Látható, hogy ennek az előirányzatnak a felhasználása át fog húzódni a jövő évre. Hosszú, időigényes munka lesz. Felhatalmazást kérnék arra, hogy melyik tervező céggel kössek megbízási szerződést e feladat végrehajtására. Valamennyi pályázónál feltétel, hogy nekünk kell a földhivatali alaptérképeket beszerezni, melyek nincsenek meg, ez kb. 500 ezer forint, amit mindegyik ajánlathoz hozzá kell számítani még. Az ajánlatok:

 • Tér és Terület Bt.:                               4.000.000,- Ft /2011. 07. 15-ig/
 • Papp Ádám Építészstúdió Kft.               4.312.500,- Ft /2011. 08.31-ig/
 • Csaba Terv Bt.                                    7.500.000,- Ft.

Az ajánlatok alapján és figyelembe véve, hogy a korábbi tervünket is a Tér és Terület Kft. készítette, javaslom, hogy velük kössünk szerződést. Igazán érdemi eltérés az ajánlatok között a bekerülési költségen kívül nincs. Aki javaslatommal egyetért, az kézfeltartással szavazzon erről.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

119/2011. (V. 19.) sz.   Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési terv felülvizsgálatával a Tér- és Terület Kft-t (Gyula, Hajnal u. 25/2. ügyvezető: Torma Gyöngyi) bízza meg.

Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A fedezet a 2011. évi költségvetési tervben a fejleszti kiadási előirányzatok között biztosított.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. június 30.

Ramasz Imre: Egy megkeresés érkezett az önkormányzathoz az óvodai fejlesztő foglalkozások helyben történő megvalósításával kapcsolatban. Ez egy kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódik és megállapodásunk korábban volt (óvodának), ami úgy tűnik, nem működik. Vannak olyan gyerekek, akik logopédiai ellátásra szorulnának és jelenleg nem kapják meg ezt az ellátást, illetve amikor szükség volt az ellátásra nem helyben tudtuk biztosítani, hanem Orosházára kellett a szülőnek behordani a gyermeket. Mi fizettük az útiköltséget és az óradíjat, de ez nem elfogadható megoldás azoknak a szülőknek, akik most jelentkeztek. Kötelezően ellátandó feladat -  megjelent a közoktatási törvényben – amit finanszírozni kell az önkormányzatoknak. Két lehetőség van: kistérségi ülésen volt a mezőkovácsházi Hunyadi János Közoktatási Intézmény beszámolója, ahol jeleztem ezt a problémát, akik tulajdonképpen a feladatot ellátják a kistérségben, Kardoskút, Pusztaföldvár és Gerendás kivételével. Ilyen szakember nagyon kevés van és az ellátandó területen sem tudnak teljes mértékben eleget tenni az elvárásoknak. Ennek megoldására lehetőség lenne, hogy velük kössünk (az intézmény) feladat-ellátási szerződést, az önkormányzatnak a finanszírozását meg kell teremtenie. Ha rajtuk keresztül nem megoldható ez a feladat, akkor meg kellene próbálni szakembert keresni, aki felvállalja,  hogy itt helyben biztosítja a gyerekekkel való foglalkozást. Azt mondom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel bennünket, hogy utána járjunk, milyen formában tudjuk ezt a feladatot megoldani. Az iskolában ilyen probléma nem merül fel, mert orosházi tagintézményként működik és így biztosítva van az ellátás. Jó lenne a következő tanévre megoldást keresni. Két gyereknek a szakértői véleménye van itt és valószínűsíthető még 3 gyerek, tehát 5 gyereknek kellene biztosítani ezt az ellátást. Nem olcsó óradíjjal dolgoznak ezek a szakemberek, de még önkormányzati feladatkörbe tartozik ez a feladat, meg kell próbálni megoldani, hiszen még finanszírozási gondjaink sincsenek. Aki egyetért és felhatalmaz azzal, hogy eljárjunk ebben a kérdésben az kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

 

120/2011. (V. 19.) sz.   Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, és dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy az óvodai logopédiai ellátás helyben történő biztosítására szeptember 1-től kezdődően keressen megoldást.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2011. augusztus 31.

 

Pappné Neller Borbála: A július 16-án megtartásra kerülő falunappal kapcsolatban rövid tájékoztatást szeretnék adni. Igaz, hogy a júniusi testületi ülésen szerepel napirendi pontként, de akkor nagyon sok a programom és valószínű nem tudok jelen lenni. Szeretném az irányvonalat ismertetni. Vannak a hagyományos elemek: pörkölt főző verseny, foci, kézműves foglalkozások, képzőművészeti kiállítás. A Csizmadia család szeretné, hogy a Hollandiában élő lányuk  amatőr festőként mutatkozna be és a munkáiból állítana össze egy bemutatót, illetve Füvesi néni fiának alkotásaiból lenne kiállítás. Az orosházi modellező klubnak lenne bemutatója, délben nóta. Délután gyerekműsorok, színházi előadások, reneszánsz játékok, motoros bemutató, díjkiosztó ünnepség lesz. Esti órákban keleti tánc, hastánc, stand up comedy, zenés összeállítások, énekes együttesek fellépései, majd diszkóval zárul a nap hajnal 2 óra körül. Ezek lennének a fő irányvonalak.

 

Ramasz Imre: Köszönjük szépen, ezt előzetes tájékoztatásnak vesszük és lehetőséget biztosítunk a június 30-i ülésen is, írásban kérjük a beszámolót a testületi ülésre.

 

Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2011. május  23-tól június 03-ig 10 munkanap szabadságot kíván igénybe venni, kéri a testületet, hogy a szabadság kiadásáról döntsön.

 

A testület a szabadság kiadása iránti kérelmet tudomásul vette.

 

Ramasz Imre: A nyilvános testületi ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk.

 

Kmft-,

 

 

/ Ramasz Imre /                                                              / dr. Mészáros Erzsébet /

polgármester                                                                                jegyző


Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

/ Mórocz Lajos /                                                                      / Varga Pál /

képviselő                                                                                    képviselő

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút