^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Beszámoló a testületi ülésről 2009. 04. 23.

Betűméret növelése

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 23-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor illetve Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála intézményvezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető és Varga Pál közalkalmazott.

Előzetesen írásban kiadott anyag:

Meghívó
2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló Rendelet tervezet a 2008. évi zárszámadásról
Kistérségi Gyermekjóléti Központ 2008. évi beszámolója
2008. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló
1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.4.5.6.7.8.9.10.sz. melléklet
11.12.sz. melléklet
13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.sz melléklet

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gub András és Pusztai Ádám személyében, akiket a testület egyhangúlag elfogad.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket a lejárt határidejű határozatokról:

30/2009.-es határozatában felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program közbeszerzési eljárásának ügyében aláírjon.

33/2009.-es határozatában a képviselő-testület döntött 1.029.000.-Ft. összértékű informatikai eszköz és program beszerzéséről. A jegyzőnő több árajánlatot is bekért és a legjobb ajánlattevővel már le is bonyolította a beszerzést. Jelenleg az eszközök üzembe helyezésre kerültek .

47/2009.-es határozatban a Kardoskút Község közmunka tervét fogadta el a testület. A közmunka terv a törvényi előírásnak megfelelő határidőn belül megküldésre került az Államkincstárnak.

Ramasz Imre: a két testületi ülés közötti idő viszonylag csendesen zajlott. Arról tudom még tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet, hogy Orosháza város képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút pályázatának konzorciumban történő beadását. Május 8-án valószínűleg már Orosháza város testülete elé kerül a konzorciumi szerződés, amelyet nekünk addig meg kell ismernünk és döntenünk kell róla. Tehát május 8 előtt egy soron kívüli testületi ülést kell majd összehívnunk. Jelentősebb döntéshozatal nem történt a két ülés között, ezért különös mondani valóm ehhez nincs. Várom a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdések hiányában szavazásra került sor, ahol a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

1., 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a zárszámadási rendelet megalkotása.

Ramasz Imre: az írásos beszámolót Kapuné Anikó készítette, Erzsike felügyelete mellett. Úgy gondolom, hogy egy minden téren részletes és aprólékos kimutatást sikerült összeállítani. A 2008-as év egy eredményes év volt. A vártnál kedvezőbben alakult a költségvetésünk, amely a 2009-es indulást tette könnyebbé. A közoktatási és finanszírozási megállapodás azt a kötelezettséget rója rám, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet az elmúlt év teljesítéséről. A közoktatás finanszírozása terén 1.278.000.-Ft.-os többlettel zártuk az évet. Az előző időben felmerült az iskola igazgatói irodájának igencsak idejét múlt bútorzatának cseréje. Ezen bútorzat cseréjének eszközlésére teszek majd javaslatot, - a fenti összeg terhére - egy előzetes igényfelmérés után.  További szóbeli hozzáfűzésem nincs a kiadott anyaghoz. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Megkérem az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Kulima István: az ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolót és a rendelet tervezetet. Elfogadásra javasolja a testületnek mindkettőt.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazással megalkotta a 4/2009-es számú rendeletet a zárszámadásról.

2., 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

Ramasz Imre: az írásos anyagot előzetesen kiadtam a testületi tagok részére. A belső ellenőr jelentésében különös hibát nem ró fel az önkormányzat részére. Apróbb hiányosságok ugyan merültek fel, amelyeket a jövőben ki kell küszöbölnünk. Az idei évben is hasonló ütemben fog zajlani a belső ellenőri feladatok ellátása, 10 munkanap időtartamban. Kistérségi szinten is volt kezdeményezés egy társulás létrehozására - belső ellenőrzési feladatok ellátására -, de ott nem történt előrelépés az ügyben. Nekünk törvényi kötelezettség írja elő, hogy el kell ezt végeznünk.

Mórocz Lajos: mindig ugyanaz az a személy végzi a belső ellenőrzést?

Ramasz Imre: hosszabb ideje dolgozunk már a jelenlegi belső ellenőrrel. Az utóbbi két évben vállalkozásban végzi a munkát. Ezt megelőzően egy cég alkalmazásában dolgozott nekünk.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, elfogadta a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

Ramasz Imre: mivel a következő napirendi pont előadói még nem érkeztek meg ezért a bejelentésekkel folytatnám. Érkezett egy kérelem az Orosháza Város Általános Iskolája Kardoskúti Tagintézményétől. Erdei iskola programban vesznek részt tanulmányi idő alatt. Az erdei iskola teljes kiadási összege 221.000.-Ft. Az összeg nagyobbik fele már rendelkezésükre áll. A képviselő-testülettől 44.000.-Ft-os támogatást kérnek. Az erdei iskola egyhetes elfoglaltság a gyerekeknek és az őket kísérő pedagógusoknak. Az idei évben az 5. és 6. évfolyamon tanuló gyermekek vesznek részt Gyula Városerdőn. Javaslom a támogatást részükre megadni, hiszen a mi gyerekeinkről van szó. Talán szélesedik a látókörük és gazdag élményekkel térnek haza.

Gombkötő Lajos: nem nagy összeg, javaslom a támogatást.

Pusztai Ádám: a pedagógiai programban régebben benne volt, hogy az 1-8 évfolyamon a gyerekek legalább egyszer vegyenek részt erdei iskolában. Én magam többször is voltam és megbizonyosodhattam az ott folyó színvonalas munkáról. Javaslom a támogatást.

A képviselő-testület egyhangú szavazásával, támogatja a beadott kérelmet.

Ramasz Imre: az óvoda felújítására a tervek elkészültek. A költségvetése valamelyest magasabb, mint azt előzetesen számoltunk.  A teljes beruházás kevéssel meghaladja a 7,5 millió forint. Remélem, hogy a jelenlegi helyzetben ennél kedvezőbb áron is jelentkezik kivitelező. Megjelent ezzel kapcsolatban egy pályázat "Jövővár" néven, amelyet egy építőipari cég írt ki. Az adatlapot kitöltve postára adtuk a kellő határidőn belül. Kedvező elbírálás esetén 713.170.-Ft+Áfa összeget nyerhetünk, amely fedezi a megnövekedett költségeket. Egy próbát megér. Kérem, hogy tegyétek fel kérdéseiteket,  bejelentéseiteket.

Szemenyei Sándor: a napokban voltam Tótkomlóson az állati hulladék begyűjtő telepen. Megelégedéssel tapasztaltam a rendet és a tisztaságot az egész telepen. Minden elhullott állatfaj külön van tárolva és hűtve. Én is vittem oda egy elhullott állatot mivel Vásárhely nem szállította el. Azt az információt kaptam ott, hogy a Kardoskúti Önkormányzat kapja majd a számlát. Ha kell, akkor kifizetem az összeget.

Ramasz Imre: természetesen nem kell, hiszen tagja vagyunk egy társulásnak ahol önrésszel beszálltunk. Helyi rendeletben szabályoztuk, hogy 2009-ben átvállaljuk a lakosságtól az ez ügyben felmerülő szállítási és megsemmisítési költségeket. Az eddig kifizetett számlák alapján nem egy számottevő összegről van szó. Telefonos jelzésre kijönnek az elhullott állatért ugyan, de én úgy tudom, hogy eddig mindenki beszállította. Örömmel hallom, hogy jók a tapasztalatok.

A Kardoskúti Bűnmegelőzési És Önvédelmi Egyesület fordult kérelemmel a testület felé. Az egyesület Lada Niva autójának üzemeltetésére és karbantartására kérnek 150.000.-Ft-ot. Ebből üzemanyag 140.000.-Ft és karbantartás 10.000.-Ft. Ennél az összegnél nagyobb  mértékben szoktuk az egyesületet támogatni. A jelenlegi gazdasági helyzetre való figyelemmel szerényebb a mostani összeg.

Gombkötő Csabáné: javaslom a támogatást mert valóban nagyon zörög az az autó.

Mórocz Lajos: a napokban hoztuk el a szerelőtől az autót. A zörgő hang a kipufogó felfogatásából adódott amely kijavításra került. Van egy pályázatunk beadva ahonnan várható pénz, viszont egy nagy támogatótól valószínűleg elestünk. Ez a támogató a Kardoskúti ZRT. A településen emelt szolgálat van, amely azt jelenti, hogy minden nap van polgárőri felügyelet.

A képviselő-testület egyhangú szavazással dönt a támogatás odaítélése mellett.

Pappné Neller Borbála: a falunap előkészítése folyamatban van. A júniusi testületi ülésen van napirendre tűzve a program ismertetése. Úgy gondoltam, hogy előbb szeretném kikérni a testület véleményét pár dologban. Két helyre tetten a faluban egy úgynevezett "ötletládát" amelybe szép számmal érkeztek is az ötletek, amelyeket az ésszerűség és az anyagi keretek között szeretnék a programba beépíteni. A falunap az előző évek hagyományainak jegyében zajlana. 2006-ban volt utoljára fogathajtás, így azt az idén ismét megrendeznénk. Újdonságként felmerült a gyermekszépségverseny és egy bűvész show is. A pörköltfőző verseny is megrendezésre kerül majd. A foci iránt már mondhatni túljelentkezés van, tehát ez is szerepel a tervek között. Az idei kiállítást Várkonyi Gyula festőművész képei alkotnák. A művész Európa szinten elismert festő aki emellett még kitűnően harmonikázik is, ezt délidőben be is mutatná az érdeklődőknek. Ami kérdéses az az esti műsor. A lakosság felől igény merült fel egy tűzijátékra. Egy olcsóbb pirotechnikai show-t lehetne hozni. Azt kérdezném a testülettől, hogy egyáltalán lépjek e ez ügyben előre?

Ramasz Imre: nemrégiben olvastam egy cikket ami a környező települések falunapjairól szólt. Sok helyen meg sem rendezik az idén a válságra való hivatkozással. Korábbi években már beszéltünk róla, hogy nem tartunk igényt tűzijátékra. Ezt az idén sem javaslom. Sajnálattal kell viszont bejelentenem, hogy a külföldi néptánccsoportok sorra lemondták a Magyarországi szereplésüket ugyancsak a válságra hivatkozva. A csoportok nem lesznek az országban a falunapunk időpontjában. Telefonon beszéltem a vezetőjükkel aki elmondta, hogy az idén nem tudnak csoportokat biztosítani számunkra. Talán majd jövőre.

Gombkötő Csabáné: a tűzijátékot én sem javaslom. Hazai néptánccsoportot nem lehetne hívni az esti programra?

Pappné Neller Borbála: természetesen lesz tánccsoport de a külföldi kuriózumokról sajnos le kell mondanunk az idén.

Pusztai Ádám: nemrégiben Erdélyben vendégszerepelt a Folkográfia zenekar. Részben helyi kötődésűek. Őket is meg lehetne hívni.

Pappné Neller Borbála: a tavalyi évben Ők nyitották az esti műsort a koncertjükkel. Persze ettől függetlenül az idén is meg lehet hívni Őket.

Gombkötő Lajos: egy szegedi amatőr zenekar keresett meg a napokban azzal, hogy szívesen fellépnének a falunapunkon egy csekély térítés ellenében. A zenekarnak van kardoskúti kötődése is. A repertoárjukban a könnyűzene mellett a jazz szerepel. De azt játszanak, amire igény van.

Pappné Neller Borbála: keressenek meg engem és megbeszéljük a részleteket.

Ramasz Imre: azt javaslom, hogy ötleteitekkel, javaslataitokkal keressétek Borikát. Ezzel is segítve az Ő munkáját és színesítve a falunap programját. Egyenlőre zárjuk le a bejelentéseket hiszen megérkeztek a következő napirend előadói.

3., Orosházi Kistérségi Gyermekvédelmi Központ helyi feladat ellátásáról beszámoló jelentés.

Ramasz Imre: köszöntöm körünkben a megjelent Szűts Gézáné intézményvezetőt, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnőt és Török Attilát a helyi feladatot ellátó alkalmazottat. Az írásos anyag kiküldésre került a testület részére. Előzetesen jeleztem Attilának, hogy kevésnek tartom a beszámolóban a helyi érdekeltségű adatokat. Többre lettem volna kíváncsi.

Szűts Gézáné: tisztelettel köszöntöm a testület tagjait és a megjelenteket. Igaza van polgármester úrnak. Ez egy központi beszámoló általános adatokkal. A helyi adatokat oszlopos kimutatásban tüntettük fel. Tíz településen látjuk el a gyermekvédelmi feladatokat immáron egy éve. A beszámoló írásos anyaga részletesen leírja a munkánkat. Talán még annyi szóbeli kiegészítést tennék az anyaghoz, hogy  a napokban írtunk alá egy pályázatot amely 2 évre biztosít egy több lábon álló programot a helyi gyermekeknek, 19 millió forint összértékben.

Ramasz Imre: Tibáné Zsuzsát azért tartottam fontosnak meghívni mert Ő szorosan együttműködik a helyi problémák feltárásában. Kérdezem, hogy kinek van kérdése illetve észrevétele az anyaggal kapcsolatban?

Török Attila: nemrégiben a művelődési házban jártam este és ott diszkó volt. A baj nem ez volt hanem az, hogy fiatalkorúak voltak ott ittas állapotban valamint dohányoztak az épületben. Ezt jeleztem a művelődési ház vezetője felé.

Pappné Neller Borbála: a diszkó a tudtom és engedélyem nélkül volt megtartva. Beszéltem az üzemeltetővel azóta. Felhívtam a figyelmét arra, ami a szerződésben is benne van, hogy dohányozni az épületben tilos. Illetve az engedélyem nélküli diszkóról is szót váltottunk. Szankciók lesznek ezen a téren foganatosítva.

Ramasz Imre: fontosnak tartom a helyi védőnővel tartott kapcsolatot. Merül e fel a munkában probléma bármely területen?

Török Attila: ha bármi jelzés érkezik felénk, akkor azonnal próbálunk reagálni. A helyi körzeti megbízottal és a védőnővel nagyon jó a kapcsolat. Véleményem szerint jól, rugalmasan működünk együtt. Jelenleg például egy élelmiszer osztás részletei vannak kialakulóban. Ebben is nagy segítségem Zsuzsa.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: van egy pár úgymond "zűrös" családunk akikkel szinte napi kapcsolatban állunk. Működnek a jelzések például az óvodás korú gyermekek terén de ugyanez az iskolás gyermekekről nem mondható el. Ebben az irányban kellene talán elmozdulnunk még. Az együttműködést eredményesnek tartom a gyermekvédelmi központtal.

dr. Mészáros Erzsébet: egy kéréssel szeretnék fordulni a központ vezetőjéhez. Hiányolok fontos adatokat a jelentésből. A helyi adatokra lettem volna kíváncsi, illetve azokra az adatokra, amelyeket a jogszabályok előírnak. Ezek az adatok nem szerepelnek ebben a  beszámolóban. Kérem, hogy a jövőben közösen segítve egymás munkáját, a jogszabályoknak megfelelő adatok kerüljenek bele az éves jelentésbe.

Szűts Gézáné: azok az adatok, amelyekről a jegyző asszony szólt, megvannak egy külön kimutatásban. Ezt valóban nem csatoltuk ehhez a beszámolóhoz. Hamarosan bepótoljuk ezt és a jövőben figyelünk erre.

Pusztai Ádám: a szakmai beszámoló terjedelmes és szerteágazó. Nem irigylem azt a 18 főt, akik a településeken a rájuk háruló rengeteg üggyel foglalkoznak. Egy dolgot emelnék ki a beszámolóból. Úgy látom, hogy nagyon kimarad a jelzőrendszer a középiskolai oktatásból. A számokból kiderül, hogy igen magas az igazolatlan hiányzás. Valami módon rá kellene szorítani a középiskolákat a jelzőrendszerre. Felszínesebb a munka ezen a téren a felsőoktatásban. A jövő évi beszámolójukban pedig a helyi adatokat is szívesen látnám.

Szűts Gézáné: a középiskolákban valóban gond a hiányzás. Most kerülnek be azok a gyerekek az általános iskolából a középiskolába, akik már az általános iskolában is sokat hiányoztak igazolatlanul. Maguk a szülők is tehetetlenek. Elbeszélgetéseink során gyakran megkérdezem a szülőket, hogy próbálták e a gyereket pl. a tv illetve a számítógépezés megvonásával rávenni dolgokra. Sorra nem a válasza a szülőnek. Mi próbálunk a gyerekekkel egy megállapodást kötni de ez az esetek többségében nem működik. Amíg maga a szülő nem kéri számon a gyerekétől, hogy miért nem jár iskolába, addig egy - a gyermek számára - idegen hiába kérné ezt számon. Többször látogatunk meg problémás családokat. Azt látjuk, hogy ha a jegyző, hatáskörében pénzbüntetést is róna ki a családra emiatt, sem oldaná meg a kialakult helyzetet. Többnyire szegény családokról van szó. Egyre több ilyen eset van sajnos.

Ramasz Imre: azt kérem, hogy az intézményi keretek között próbáljuk meg a lehetőségeinket felhasználni. A település mérete miatt mindenki ismer mindenkit. Használjuk ki emellett Tibáné ismeretségét. Közösen segítsük a munkát. A jegyzőnek is egyre több középiskolás ügye van. A szülők is hibásak, hiszen nem figyelnek eléggé a gyerekre.

dr. Mészáros Erzsébet: a jelenleg folyamatban lévő ügyek mind 100 óra feletti igazolatlan óráról szólnak. Az intézmények is felelősek ezért, hiszen 10 óra után kezdeményezhetnék ők is a figyelmeztetést.

Kulima István: van olyan intézmény ahol egy igazolatlan óra után megy a levél a szülőnek.

Szűts Gézáné: ez lenne az ideális. A legutóbbi esetben az intézmény küldte a levelet a szülőnek, amit a gyerek vett fel és persze eltitkolt azt a szülő elől. A közös beszélgetés alkalmával vallotta be, hogy igen, a levél ugyan megérkezett, de azt nem adta át a szülőnek. A fiatalok úgymond kiképzik magukat a új körülményekre. A szülők a munkahelyre korán bemennek és nincs elég idő a gyerekre.

További kérdések nem merültek fel így szavazásra került sor. A képviselő-testület egyhangú szavazásával elfogadta az Orosházi Kistérségi Gyermekvédelmi Központ helyi feladat ellátásáról szóló beszámoló jelentését. Ramasz Imre megköszönte a beszámoló elkészítését és további sikeres munkát kíván a központ munkájához. Az előadók távoznak.

Ramasz Imre: további bejelentése van e valakinek?

Pusztai Ádám: a mai Békés Megyei Hírlapban megjelent egy cikk ahol a villany kikötésekről írnak. A szociálisan rászorulók kérhetnek védendő fogyasztói státust, melyhez önkormányzati igazolás is kell. Nekik a törvény alapján kedvezményeket adhat a szolgáltató. Érdemes lenne a mi környezetünkben is szétnézni, hogy esetleg fenyeget e valakit ez a veszély és elmondani neki ezt a lehetőséget. Volt már rá példa, hogy megkésve jött valaki segélyért mert kikötötték a villanyát.

Ramasz Imre: Kardoskúton szerencsére nem jellemző a tömeges áramkikötés. Ha valaki bajba került és megkereste a testületet, akkor a lehetőségeket mérlegelve mindig segítettünk. Ehhez viszont az kell, hogy a fogyasztó még időben lássa, hogy nem tud fizetni és egy esetleges szociális segélyből rendezze a tartozását. De ezt még a kikötés előtt kellene meglépnie, hiszen utána már külön kiszámlázzák neki a ki- és a visszakötés díját is.

További bejelentéssel nem élt senki így az ülés zárt keretek között szociális kérésekkel folytatódik.

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút